Vindkraftsmöte i Tallin

SRF har en representant i EU-projektet BALOWIL, som handlar om havsbaserad vindkraft [Offshore Wind Park (OWP)]. Projektet hade sin andra workshop i Tallin under tisdagen. Det var ett 25-tal deltagare från Baltstaterna, Polen och Sverige, varav två från Sverige.

Grupparbete

Projektet finansieras bl a av EU och Svenska Institutet och leds av fem forskande och utvecklande organisationer. De är AirClim [Luftförorenings- och klimatsekretariatet, som är en ideell förening som drivs av fyra svenska organisationer: Fältbiologerna, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF)], som äger projektet, och Green Liberty (Latvia), Polish Wind Energy Association (Poland), The Environmental Centre for Administration and Technology (Lithuania), The Institute of Baltic Studies (Estonia).

Syftet med projektet är att undersöka innovativa sätt att engagera OWP-aktörer att arbeta tillsammans med lokala aktörer för hållbar etablering av havsbaserad vindkraft i Östersjön. Det är främst länderna kring östra Östersjön som är mest aktiva.

Röstning om vilka åtgärder som är viktiga. Här åtgärdr för att möta miljöfarhågor med OWP.

Vid mötet presenterades resultatet av projektets första workshop och projektledningesn förslag till rekommendationer för att underlätta etablring av OWP. Man pekar på tre viktiga farhågor som påverkar etablering: Ekonomiska, Sociala och miljömässiga farhågor. Projektledningen presenterade dessa farhågor och gav förslag till hur dessa ska hanteras. Därefter delades deltagrna in i två grupper för att diskutera dessa farhårog och förslag till hur dessa ska hanteras. Diskussionerna dokumenterades och kommer att sammanställas och delges deltagarna och ingår i projektets slutrapport. Därefter fick alla deltagare fem röster att lägga på de fem viktigaste åtgärderna för att underlätta etablering av OWP.

En fördjupas rapportering med ytterligare dokumentation kommer när dokumentation från mötet distribuerats till deltagarna.