Studieresa Samsö

Så har studieresan till Samsö inletts. Här kommer löpande rapportering under resans gång i omvänd kronologisk ordning så de senaste noteringarna kommer först.

2023-04-28  09:40

Nästa stopp på gårdagens rundresa på Samsö var vid Kommunkontoret. Här berättade Michael om hur Kommunen installerat solpaneler och nu är helt självförsörjande på el till kommunkontoret och att man nu har en bilpark med 20-talet elbilar för kommunens hemtjänst som laddas med solel. Att införa elbilar var inte helt enkelt då det inte fanns service möjligheter på ön. Men genom att snabbt bygga upp bilparken så fanns det tillräckligt många bilar för att en bilfirma med verkstad skulle kunna ha bilförsäljning och utbilda personal för att serva elbilar och bygga upp ett lager med reservdelar. Det innebär att fordonen både kan köpas/leasas och servas på ön.

I anslutning till kommunkontoret finns en av öns fotbollsplaner. Här har man kunnat sluta med konstgödsel genom att planteras in ca 15 % av ytan med en särskilt effektiv kvävefixerande klöver. Vidare vattnar med renat avloppsvatten istället för dricksvatten. Övrig näring tillförs från pressat sjögräs, som sprids när det är svalt tidigt på våren. Det pressade sjögräset är brunaktigt och tar effektivt upp värme från solljuset och höjer temperaturen i marken så att tillväxtperioden för gräset ökar. Samma system används också på en närliggande golfbana, där man även har betande får för att hålla nere ruffen på banan.

Nästa stopp var vid ett liknande minivärmeverk som vi tittade på på norra delen av Samsö. Skillnaden mellan värmeverken är att detta värmeverk inte har någon solfångaranläggning för förvärmning av vattnet och detta eldas enbart med halm. Halm har ungfär en tredjedel av energiinnehåll/viktenhet jämfört med olja men kostar bara en sjättedel mot olja och det medför att bränslekostnaden bara är en tredjedel mot olja. Detta kraftverk förser fastigheter inom en radie av 3 km med fjärrvärme.

Även här har man isolerade tankar som redundans. Det är två stycken, som tillsammans innehåller 800 kbm. De räcker till att ge fjärrvärme i ca 2 dagar om en driftstörning skulle uppstå. Man förbrukar ca 25-30 balar halm per dygn vintertid och ca 18-20 balar sommartid, då mycket av fjärrvärmen går till att värma varmvatten.

Sista stoppet på rundresan var nere i Ballens gästhamn. Där har man installerat en solcellsanläggning som förser gästhamnen med solel. I hamnen finns 360 olika eluttag som alla kan slås på och av oberoend av varandra. I hamnen finns också möjlighet för besökare att hyra elbil eller elcykel, som laddas med solel från anläggningen. Samtliga byggnader i hamnen försörjs också med el från anläggningen. Anläggningen kompletteras med ett batterisystem med tre batterier för att jämna ut förbrukningen så att överproduktion kan sparas i batterierna och tas ut från dessa kvällar och nätter då ingen produktion av solel sker.  Hela anläggningen är automatiserad och styrs av ett datasystem. En båtgäst som vill ha ström laddar ner en app i telefonen och scannar en QR-kod för platsens eluttag och betalar online med kort varefter eluttaget aktiveras. Även hyran av elbilar och cyklar fungerar på samma sätt. När hyran är betald låses bilen/cykeln upp. Efter att man kopplat bort elkabeln och kan bilen/cykeln startas och man kan köra iväg. Kortaste hyrtid är 30 min och kostar 60 Dkr för bil och 10 Dkr för cykel.

2023-04-27  22:30

Dagens program omfattade en rundresa på Samsö med besök på spännande historiska platser som vikingakanaler, höjder och fiskesamhällen, men även många intressanta energi- och miljöanläggningar. Mycket av det vi fick se redovisas med bilder.

Med buss åkte vi från EA och första anhalten var en historisk plats där vikingar byggt en kanal rakt igenom Samsös smalaste ställe (se bild). Här har man dokumenterat detta med ett stiliserat vikingaskepp och visat den kantskoningen av ek som stöttade kanalens sidor.

Färden fortsatte förbi ett  område som har varit orört sen istiden förutom bete. Här kan man se hur den smältande isen lämnade stenar på den platta slätten. Marken är låglänt och ligga nära havet. Området översvämmas då och då. Får betar  området i dag.

 

Nu närmar vi oss första platsen för riktigt stuidebesök. Det var en lokal liten och eljest fjärrvärmeanläggning. Den förser båda byarna Norrby och Mårup med fjärrvärme. Här har man valt att utnyttja en kombination av solvärme och flis. Anläggningen består av en stor solvärmepark kombinerat med en värmepanna som eldas med flis. Som backup finns en oljeeldad panna. För att lagra värme och skapa redudans lagras uppvärmt vatten i en 350 kbm isolerad lagringstank. Solfångarna förvärmer det cirkulerande vattnet med 40-50 grader sommartid och med ca 20 grader vintertid. Returvattnet i fjärrsystemet har en temperatur på ca 40 grader och förvärms av rökgaser i en värmeväxlare till ca 60 grader. Det innebär att den fliseldade värmepannan bara värmer fjärrvärmevattnet från ca 60 grader till 80 grader. Långa tider sommartid eldas inte pannan mer än korta tider varje dag.

Anläggningen är i stort sett helt automatisk. Normal tillsyn ser en gång per vecka eller vid larm. Om en allvarlig driftstörning uppstår räcker lagringtanken i 2-3 dagar för att hålla byarna gående med fjärrvärme innan backupsystemet måste startas. Så gör man dock inte utan backup startar efter ca sex timmar för att inte tömma lagringtanken på värme och behålla maginal.

Bussresan fortsatte norrut till högsta punkten på Samsö, som kallas Norrbybjerg. Här finns ett litet monument med en besöksplats. Det byggdes på 1920-talet och renoverades 2013. Här kan man bl a se en av de off-shore vindkraftsparker som finns. Norrbybejerg är också en välbesökt turistplats med stor utsikt runt Samsö.

Därefter gjordes ett stopp i Norrby där EU har klassificerat dess centrum som en av EU:s äldsta bevarade bebyggelseområden. Hela byakärnan  är skyddad och får inte förändras. Byakärnan  består av dels vitrappade korsvirkeshus med vasstak eller tegelhud med tegeltak utan överhäng. I mitten av gamla byn finns en damm som även fungerade som branddamm.

Än idag renoveras husen. Ett vasstak håller i ca 40-50 år på sydsidan och ca 80-100 år på norra sidan. Det finns företag som som sprecialicerat sig på att renovera vasstak. Kostnaden over tid är jämförbar med tegeltak.

Mer om dagens upplevelser kommer imorgon.

 2023-04-26  20:30 

Efter lunch blev det en workshop ledd av EA:s Vd Sören Hermansen. Temat var “Fånga energiöns skäl”. Sören inledde med att presentera REI-projektet och några av dess efterföljande utvecklingsprojekt.

REI

Inom REI utvecklades en guide “Här” för hur processen kan genomföras.

Grunden är de engelska begreppen “Commonites = Commons + community”

Tänk ett fartyg som stävar fram. Aktiviteten är motorn som driver fartyget framåt. Samtidigt uppstår en massa sidoeffekter med svallvåg, sidoturbulenser i vattnet och en bakström i aktern och propellerströmmen bakom fartyget. Alla dessa sidoffekter innehåller energi som borde tas tillvara. Liknande sidoeffekter av en verksamhet kan ett fungerade samhälle ta till vara, t ex service- och underhåll till verksamheten, fastighetsföretag för boende, affärer för livsmedel, kläder mm till personal som utför verksamheten o s v. Här gäller det att både se vilka sidoeffekterna är och ha bra metoder att ta tillvara dessa.

Språk och samtal är viktigt.

Människan existerar i språk, samtal, berättelser och narrativ.
Människan formar sin värld med ord, samtal och aktiviteter.
Organisationer är nätverk av samtal om åtagande att utföra aktiviteter.

EA drev ett projekt via en energiförening, som drev ett projket att minska energiförbrukning och utsläpp genom att byta enskilda olje- och koleldade värmeanläggning till fjärrvärme. Hushåll som gick med betalade 100 kr/hushåll + löpande driftkostnad, ränta och amortering. Föreningen fick ett billigt lån genom att kommunen borgade för lånet. Man fick med 85% av hushållen. Investeringen var betalad och avskriven på 10 år. Idag har dessa hushåll bara den löpande driftkostnaden, vilken är avsevärt lägre än men egen anläggning.

Två angreppssätt
  • Vi har en plan och vill göra så här. Du får ett färdigt koncept i ansiktet.
  • Vi har ett problem och undersöker hur det kan lösas. Vi tror detta kan vara en lösning. Du får ett förslag att
Utmaning

Historiskt är Samsö uppdelat i ett antal socknar med kyrkor från medeltiden ca 1100-talet och har än i dag sociala och dialektala skillnader mellan dessa områden, vilket har skapat svårigheter att bilda enighet och consensus. Det har varit ett av projektets utmaningar.

Sammanfattning

Makt utan kärlek är hård och skoningslös
Kärlek utan makt är sentimental

Viktigt att skapa arbetsgrupper så alla kan få komma till tals. Det gäller att presentera ett projekt så att alla får ut något av det.

Ett hållbart och robust samhälle måste dela lokalitet, aktiviteter och mentalitet!

Vision Samsö 2.0 bl a, Fossil fritt, Självförsörjande på grönt och
200% energiförsörjande.

Reflexion

Därefter följde ett samtal där deltagarna satt i en ring och delade reflexioner på Sörens presentation.

Projektdiskussion

Därefter presenterade Alexis det projektprogram som Green Islands sekretatiat ska hantera. Frågor och diskussion följde om hur ett projket kan läggas upp och formuleras. Olika projektidéer ventilerades.

Dagens aktiviteter avslutades med gemensam middag på Köpmansgårdens restaurang. Till förrätt serverade stenbitsrom, till varmrätt torskrygg och till efterrätt panakotta med rabarberkompott och kaffe/te för den som ville.

2023-04-26   13:00

Efter genomgången på EA blev det ett besök till ett närliggande jordbruksföretag, som också producerade el med både solceller och vindkraft. Företaget hade Angus-kor och odlade, förutom vall och kraftfoder, även raps och lins.

Företaget hade solceller på ladugård och maskinhall och ett vidkraftverk. Produktionen är i första hand för eget behov. Man är dock i dagsläget inte intresserad av att producera biogas eller att investera i anläggning för att lagra el. Man arbetar istället efter att  styra produktionen så man kan sälja överskott när priset är högt. Vi besökte vindturbinen, som just då producerade ca 800 kW vid ca 10-12 m/s i vindstyrka. Kraftverket producerar ca 280 MW/år.

2023-04-26  12:10

Dagen inleddes på Samsö Energiakademi (EA) där Michael och Alexis berättade om EAs verksamhet. Arbetet vid EA inleddes på 1990-talet med “Samsø’s Renewable Energy Island project” (REI). Detta projekt har nu utvecklats och idag driver EA ett 10-tal utvecklingsprojekt om dels energiproduktion och dels om hållbar social utveckling i samhällen på små öar.

En viktig aspekt är att skapa det hållbara samhället genom att skapa delaktighet för lokalbefolkningen. Det har visat sig vara en framgångsfaktor. Mycket arbete läggs på att engagera lokal politiker och ordna möten där lokalbefolkningen kan vara med och påverka och hållas informerad och delaktiga. Man har utvecklat en guide för hur detta arbete kan bedrivas.

De samarbetar bland annat med Samsö Energi som sköter eldistributionen på Samsö. Många produktionsanläggningar ägs av små jordbruksföretag eller privatpersoner, som delägare. Dessa anläggningar levererar till nätet via Samsö Energi och de som är delägare får utdelning på sina andelar.

Samsö är den enda kommun i Danmark där medelåldern sjunker i och med att man lockar unga familjer att flytta ut till ön. REI har varit en bidragande orsak till detta. Några resultat av projektet är att man försöker man hjälpa unga familjer, där en fått jobb, att även den andre ska få arbete. Det finns också hyresfastigheter med låg hyra för att de som vill pröva att flytta ut. De kan inledningsvis hyra där och se om Samsölivet passar. 

Ett annat utfall av projektet är sjukvård. Det finns inget sjukhus på Samsö men man har en 15-min färjeförbindelse (inga bilar) med fastlandet i väster med kollektivtrafik vid färjeterminalen för bland annat sjukvård i Århus. Ett samarbete med sjukhuset finns så att vårdtider synkas med färjans turlista så man kan åka på morgonen och kan vara hemma igen efter lunch efter ett vårdbesök.

År 2015 införde man en gasdriven färja för transporter till fastlandet i väster till orten Hou strax söder om Århus. Färjan drivs med flytande biogas. Inledningsvis är man tvungen att importera gasen från Rotterdam, men ett utvecklingsprojekt finns för att framställa biogas på Samsö. För kommunikation åt öster byggde man en helt ny hamn vid Ballen och kunde på så sätt förkorta restiden och sänka utsläpp av svaveldioxid med 20%. Man kommer till 2025 införa eldriven färjetrafik på den rutten för att helt minska utsläppen. Man räknar med att bygga två elfärjor som tar 120 bilar, mot dagens färja som tar 160 bilar. Man räknar också med att etablera en direktrutt till Århus i väster. Den är dubbla sträckan mot rutten till Hou. Samtliga färjor ska drivas med förnyelsebara drivmedel. Regeringen projekterar för en broförbindelse mellan Kalundborg och Hou via Samsö. På Samsö är man inte positiva till detta, dels av miljöskäl, men även att ösamhället kommer att förändras till det sämre om det blir en broförbindelse.

EA arbetar också bland annat med energirådgivning. De ordnar olika utbildningar, som denna, och tar emot många delegationer från öar i hela Europa. De tar emot 1000-tals besökare varje år. EA sitter också med i sekretariatet är EU:s program Green Island. 

2023-04-25   23:15

Väl på Samsö möttes vi upp av Alexis m fl och skjutsades Købmangården där vi ska bo och äta både frukost och middag. Eftersom vi bara blev 10 pax som deltar, så kunde alla inkvarteras i enkelrum. Købmangården är ett gammalt hus med tjocka lerstensväggar och vasstak.

Här trakterades vi av en härlig dansk buffé med charkuterier, ostar, olika stavade grönsaker, vindruvor och oliver. Till det serverades olika lokala ölsorter och vin. Gruppen var frågvis och Alexis fick svara på många frågor innan det var dax för honom att avika hem. Gruppen fortsatte diskussionerna och valde att kvälla lagom sent. I morgon väntar de riktiga äventyren.

2023-04-25   19:05

Där gick vombord på färjan till Samsö. Färjeresan tog 1 ½ tim och middag serverades ombord. Projektet bjöd på middag och det var bara att välja mat. Alkoholhaltiga drycker fick var och en betala för sig själv. Många intressanta och trevliga samtal utspelades ombord.

2023-04-25   16:50

Alla deltagare har under dagen enskilt rest till Malmö eller Kastrup. Efter mång om och men blev vi till slut 10 intresserade individer som hade möjlighet att följa med på resan. En buss hämtade upp under em och nu åker vi ca 1 tiresa med bussen till Kalundborg. 

 

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.