Nationellt organ för dialog och samråd mellan Regeringen och det civila samhället (NOD).

Färjan – infrastruktur eller färdmedel?

Infrastrukturdepartementet och Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) tar initiativ till att tillsammans med NOD skapa en mötesplats eller ett nätverk där de olika organisationer som representerar aktörerna som tillhandahåller transportinfrastruktur och utför transporttjänster till Sveriges öar, för att diskutera de transportpolitiska målen och medlen.

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att facilitera möten.

NOD använder olika metoder för samverkan för att få offentliga aktörer och civilsamhället att mötas. Kring vissa sakfrågor arrangeras till exempel rundabordssamtal och samråd, medan det i andra sammanhang anordnas lärnätverk. Samtalen kan förutom med nationella myndigheter, till exempel ske med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra aktörer som verkar på lokal/regional nivå och syfta till ömsesidigt informationsutbyte, kunskapsuppbyggnad och identifiering av eventuella samverkansbehov.

 

Ett första möte med NOD för att diskutera upplägget sker den 11:e april.