Rapport från SRFs Årsstämma

Årsstämman genomfördes digitalt den 19 februari kl 13 – 17. Mötet inleddes med några informationspunkter innan själva stämman.

Det hela började med en presenationsrunda med de ca 35 deltagarna.  Därefter höll Paulina Rytkönen från Södertörnshögskola ett föredrag om den forskning om öar och boende och företagande på öar som leds från Södertörns högskola i samarbete med SRF, BSR och SIKO. En rapport om den forskningen kommer att publiceras här på SRFs webplats inom kort. Därefter följde korta rapporter från SRFs arbetsgrupper.

Därefter blev det en paus.

Efter pausen presenterade styrelsen ett antal informatuonspunkter om bl a

● Strategin steg 1
● Strategin steg 2
● Årshjul, arbetsbeskrivning och verksamhetsplan 2023
● Ungdomsläger 2023
● Samsöprojektet-Utbildning om hållbar miljö- och energiinfrastruktur
på öar
● Trivselresan
● Årsredovisningen

Dokumentation om flera av dessa punkter kommer att publiceras här på SRF:s web plats inom kort.

Därefter inleddes stämmoförhandlingen. Ulf Westerberg valdes till mötesordförande och Joar Sandström till mötessekreterare. Till justerare valdes Berit Gullbrannsson och Olle Nygren. Verksamhetsberättelsen  och revisonsberättelsen föredrogs. Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning och anta förslaget till resultatdisposition. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Verksamhetsplanen presenterades och stämman beslöt att anta planen. Förslag till arvode för styrelseledamöter föredrogs av valberedningen och antogs av stämman. Valberedningens förslag att inrätta en arvodeskommitté hänsköts till den nya styrelsen att arbeta med. Valberedningen föreslog omval av samtliga ledamöter som stod i tur att avgå. Stämman valde enligt valberedningens förslag.  Valberedningen omvaldes. Inga övriga frågor.