Västerbottens kustmiljö

De marina miljöerna är utsatta på många sätt, exempelvis av miljögifter, exploatering, övergödning, främmande arter och klimatförändringen. Projektet Marin fjärranalys utvecklar en ny metod för att kunna följa tillståndet i kustmiljöer.

Länsstyrelsen i Västerbotten har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med forskare på Göteborgs universitet ta fram en metod för att följa utvecklingen i grunda kustmiljöer. Fokus ligger på att testa, utveckla och kombinera olika fjärranalysmetoder.

Läs mer