SRFs Representantskapsmöte

I helgen har SRFs Representanskap möte på Marstrand. Mötet hålls på Carlstens Fästning. Här följer en rapport, som kommer uppdaterats löpande under helgen. Senaste uppdatering kommer att ligga först, för att förenkla för den som löpande vill följa vad som utspelas.

2021-11-14 fm

Efter frukost inleddes Representantskapsmötets sista pass med en presentation av BSR och det formella protokollförda Representantskapsmötet.

Bohusläns Skärgårdsråd, BSR, omfattar kusten från Strömstad ner till södra skärgården i Göteborg. De finns från Koster i norr till Vrångö i söder och har 16 medlemsföreningar. Det finns ett 50-tal föreningar som skulle kunna vara medlemmar. BSR omfattar 15 öar med bilfärja, 15 öar med färja, 5 öar med egen båt och 7 öar med bro omfattande ca 20 samhällen. Ca 20 000 bofasta på dessa öar som ligger i 9 olika kommuner. De arbetar för en levande skärgård året runt och vill utveckla kontakterna med Regionen och få fler akriva arbetsgrupper. De se behovet av att utbilda inom digital teknik. De har just avslutat ett Leaderprojekt om goda samarbeten mellan kommuner och föreningsliv. Kommande projekt är att kartlägga kommunikationer med bil och färja samt buss för öar och kustsamhällen.

Representantskapsmötet

Ordförande Lotten förklarade mötet öppnat och presenterade förslaget till dagordning. Närvarolista cirkuleras. Maria Malmlöf valdes till sekreterare och Lena Kjellman till justerare. Förslaget till dagordning godkändes.

Utkastet till verksamhetsansökan 2022 – 2024, som skickats ut tidigare, följer den mall som Näringsdepartementet önskar. Styrelsen meddelade att de under förmötena fått bra underlag från medlemsföreningarna till utkastet och under gårdagen fått bra input till kompletteringar av utkastet. Mötet beslöt att ansökan ska skickas in med den förslagna utformningen.

Styrelsen föreslår spikade datum för aktiviteter under verksamhetsåret 2022. Styrelsen förslår att redan till höstmötet ska ett budgetförslag för 2023 ska kunna diskuteras. Det personliga medlemsskapet diskuterades och hur det ska vara utformat. De flesta var inne på att det bör vara ett stödjande medlemsskap. Styrelsen kommer att komma ett förslag till ändring av stadgarna till årsstämman. Förslag kom att medlemsavgiften ska höjas något för medlemsföreningar och lite mer för BSR och SIKO. Förslaget för personligt stödjande medlemsskap blev oförändrat. Styrelsen lägger förslag om detta till årsstämman

Styrelsen föreslår ett digitalt årsmötet föreslås hållas 22-03-20 kl 15.00. Styrelsen föreslår att vi har ett gemensamt arbetsgruppsmöte 22-09-02–04 som styrelsen arrangerar vid något cantalt ställe dit alla enkelt kan ta sig. Budget ska föreslås vid detta möte så att den kan diskuteras vid Repskapet senare under hösten. SRFs 40-års jubileum föreslås läggas tillsammans med Representantskapsmötet som hålls 22-11-11–13 med jubileet den 12 november. 

Beslöt att lägga medlemsföreningen SURF vilande, då den inte har någon verksamhet just nu. En annan övrig fråga som kom upp var konkreta skolfrågor, som t ex skolskjuts, utöver skolnätverkandet. Skolgruppen fick i uppdrag att titta på denna fråga. Medlemsföreningar uppmanas utse kontaktpersoner till arbetsgruppernas nätverk. Arbetsgrupperna uppmanas att fundera på om deras minnesanteckningar kan göras tillgängliga för alla andra arbetsgrupper. Fundera på vad som passar för publik presenetation på webplatsen. Kort diskussion om vindkraft och placering av verk till havs. Frågan är svår då placering till havs kan hamna utanför kommungränser i den ekonomiska zonen och då har kommunerna mycket lite att säga till om.

Nästa gemensamma möte blir årsmötet, men det kommer specifika digitala dialogmöten innan dess.

2021-11-13 kväll

Efter dagens pass blev det någon timmes avkoppling innan kvällens aktiviteter med middag, allsång och en underhållande tävling, en variant på körslaget. Efter maten, men innan tävlingarna så blev det avtackning av avgående anställda och styrelsemedlemmar.

Eva Widlund avtackas efter pensionering
Avgående styrelseledamot Lena Egnell avtackas också

Så var det ju det här med tävling. Vi satt utplacerade vid fyra bord. Varje bord fick bilda en tillfällig kör och tilldelades en känd melodi att sjunga. Klart var att det fanns fyra bedömningskategorier. Scenvana, tonsäkerhet, framförande och kreativitet. Helt otroligt så lyckades varje kör vinna var sin kategori så alla blev lyckliga och glada vinnare. Se bilder nedan.

2021-11-13 em

Skärgårdsbönder har fått en återstart efter några år av passivitet. Nu finns sju deltagare som alla är djurhållare på skärgårdsöar. Nu arbetar de med bl a med att rekrytera fler medlemmar. Planerar en kurs om “Digitala verktyg” och att bjuda in till ett webinarium för Skärgårdsbönder. Man vill också kartlägga samarbetspartners och hitta framgångsfaktorer. Ett mål är att uppmärksamma skärgårdsbönders arbete. Man ser också parallella frågor med andra arbetsgrupper och tänker sig kommande samarbete, t ex besöksgruppen i en fråga som: Hur välkomna besökare utan att störa djurhållningen på öarna?

Vad är ett Påverkanstorg? Se det som ett forum för att informera och inspirerar varandra. Det finns fem huvudstationer, som tar upp olika faktorer på vår ansökan. Stanna upp och lämna synpunkter på post-it lappar eller  diskutera med den förberedde styrelseledamot, som står vid stationen. Mellan huvudstationerna kan du ta del av medlemsföreningarnas inspirerande information. Det kan vara en film, en broschyr eller plansch eller något helt annat. Se bilder nedan.

Bord för varje station
Digitala hörnan
BSRs station
För ansökan station Mål & syfte
För ansökan station Behov & utveckling
Gräsös station
Vinöns bord
SIKOs Station
Holmöns station med film

2021-11-13 sen fm

Efter fikat blev det rapporter från arbetsgrupperna. Besöksgruppen har uppnått de mål de satt upp för sitt arbete under 2021. Blåljusgruppen har kontaktat MSB för att undersöka möjligheten att införa eldningsförbud sommartid på öar med boende och utan fast landförbildelse. MSB menar att detta inte går enl lagen. Gruppen fortsätter kontakterna med MSB. Boendegruppen har sammanställt en statistik över boende i skärgården och håller på att uppdatera Glesbygdsverkets rapport från 1997. Man försöker också locka fler medlemmar.  Just nu ligger lagrådsremissen om strandskyddet ute. Texten följer remissen ganska väl. Det ska gälla mycket stor restriktivitet för dispenser inom attraktiva områden, men lättnader där exploateringsnivån och intresse att bygga är lågt. Bredbandsgruppen är liten och arbetar med att bevaka bredbandsstödets utformning. Man har också löpande kontakter med medlemsföreningarnar. Man har också kontakter med “Hela Sverige ska leva”. Försöker påverka PTS m fl. Man arbetar också med att sprida information om olika tekniker för bredband.

Fiskegruppen vill skapa kontakt med beslutsfattare för att få till beslut som säkrar fiskebestånden. Den enskilde fiskaren påverkas av beslut på fyra olika nivåer från EU ner till Länsstyrelse. En viktig del är att stoppa insdustritrålningen för att säkra de lokala fiskebestånden. Man hoppas kunna genomför den studieresan som planerades före pandemin. Färjegruppen har två möten per år med Trafikverket där gemensamma frågor tas upp. Inför dessa möten tar man kontakt med alla färjeleder för att höra om det finns speciella frågor att ta upp. Verkar för att det ska bli lokala färjegrupper till varje led. Kartlägger färjeleder med andra huvudmän och även utomlands. Hållbar Skärgård har inte hunnit börja med så mycket än. Gruppen räknar med att kunna göra en del här på Marstrand. Gruppen har haft ett möte innan och här på Marstrand. Ett uppföljningsmöte planeras efter Marstrand innan året är slut. Gruppen fortsätter med det som är planerat redan d v s enkät och kontakt med medlemsföreningar, locka fler deltagare och checklista på bra exempel.

Redaktionsgruppen arbetar vidare med info på web och FB samt vill få till ett kontaktnät med Ö-korrar, som kan ge lokal information till web och FB. Skolgruppen vill synliggöra skärgårdsskolornas viktiga roll för levande skärgårdssamhällen. Gruppen arbetar för fortsatt nätverkande mellan lärare vid olika skärgårdsskolor. Man har bl a en FB-grupp för detta närverkande. Skolgruppens nätverk firade 10-årsjubilum den 21 september 2021. Deltagare från 8 skolor samlades för att fira detta. Exempel på olika projekt är en kalender, två sagoböcker och en geografibok. Gruppen efterlyser förslag på nya projekt att ta sig an.

Återstår är rapport från Skärgårdsbönder och en genomgång av hur påverkanstorget ska fungera. Det sparas till efter lunch.

2021-11-13 tidig fm

Ordförande Lotten hälsade alla välkomna och presenterade dagens program. Under fm innan lunch gällde följande:

09.00 Intro, presentation, genomgång driven, information
10.30 Fika
11.00 Arbetsgruppsdejter
12.00 Genomgång av påverkanstorget

Innan programmet startade visades en liten humoristisk film om krångel med zoommöten. Främsta syftet med mötet att att diskutera vår ansökan och efter en lång tid utan att kunna träffas så ska det också bli ett spännande påverkanstorg i eftermiddag. Efter inledningen kördes en snabb presentationsrunda där alla deltagare kortfattat berättade om vem de är och vad de representerar.

Samling i Riddarsalen för mötet

Därefter följde en genomgång av ekonomin. Vi kunde konstatera att vi hade lite mindre i intäkter i förhållande till budgeten, men också en hel del mindre utgifter, främst beroende på att vi inte kunnat träffas på olika sätt under pandemin, t ex arbetsgrupper mm. Det innebär att vi idag har ett visst överskott, som, om det inte kan utnyttjas, inte kommer att gå att föra över till nästa år. Det finns dock en del utgifter kvar under året, bl a för detta möte och kostnader för årsredovisning, revision mm. Det gäller nu för arbetsgrupper m fl att fundera på vilka utgifter som kommer att arbetas upp under kvarvarande tid av året och meddela styrelsen så de får möjlighet att göra omfördelningar.

Hur delar vi information och hur ser vi till att alla blir delaktiga? Vi har olika nyhetsbrev, men de når inte alla som berörs. Har behövs lite arbete av arbetsgruppsledarna att rapportera in vilka som är med i respektive arbetsgrupp och när deltagare byts ut.

2021-11-12 kv

Många av oss anlände lite senare, så därför sköts middagen upp till kl 20. Innan dess samlades alla för en liten guidad rundtur på fästningen. Guiden var uppkädd som Karolinerofficer och berättade om fästningen och dess historia under rundvandringen.

Guiden klädd som Karolinerofficer

Efter rundvandringen samlades vi i riddarsalen för middag. Det blev ett trevligt återseende av många, som man inte träffat på länge. Dessutom dök det upp en hel del nya ansikten att bekanta sig med.

Middag i Riddarsalen

Efter middagen fortsatte många att mingla och samtala i uppehållsrummen i Donjonen där de flesta bor.

2021-11-12 em

Samling och incheckning på Carlstens Fästning under eftermiddagen. Mötet inleds kl 19.00 med gemensam middag och mingel. Arbetsgrupperna får möjlighet att träffas och lägga upp planer för helgens arbete.

Marstrand med Carlstens fästning
Lite korta fakta om Carlstens fästning.

Kung Karl X Gustav beslöt efter freden vid Roskilde 1658 att anlägga en befästning vid Marstrand för att skydda den isfria hamnen. Bygget pågick under 202 år och inte förrän 1860 ansågs fästningen helt färdigbyggd. Fästningen byggdes av fångar som var dömda till det stängaste straffarbetet: Marstrandsarbetet. Fästningens namn kom av kung Karl X och materialet den byggdes av.

Från början bodde soldaterna i de stora salarna uppe i tornet. På 1840-talet var de nya kasernerna i den södra Donjonen klara. Det fanns plats för 600 soldater och befäl. Man sov i hängkojer fastsatta i taket. Den mest kända fången var stortjuven Lasse-Maja (Lars  Larsson Molin). Han klädde ut sig till kvinna när han begick sina stöldräder, därav namnet. Han dömdes till livstids Marstrandsarbete 1813. Kommendanten upptäckte dock snart Lasse-Majas matlagningskunskap och han blev uttagen som officerskock fram till 1839, då han benådades av kung Carl XIV Johan.

Fästningen ansåg inte längre behövas 1882 och lades då i malpåse. En restaurering  påbörjades 1896 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Under 30 år från 1907 till 1937 drev marinen en skeppsgosseskola vid fästningen. 

Idag är det fullt liv på fästningen med hotell- och konferensverksamhet året runt. Vidare har man guidade rundturer, en restaurang och en festvåning samt ordnar nöjesevent.