Representantskapsmöte 2023-11-10–12

Söndag den 12 november kl 12.00

Stämmoförhandling

Sist men inte minst hölls själva den formella höststämman innan vistelsen på Hasselö avslutades med gemensam lunch på vandrahemmet. Lotten förklarade stämman öppnad och blev vald till mötesordförande och Joar valdes till sekreterare. Mötet beslöt att medlemsavgifterna är oförändrad.  Sten-Åke redogjorde för sekretariatet för “Clean energi for EU islands” och ESIN. ESIN är en ideell förening för Europeiska små öar och har som uppgift att arbeta mot EU för ta till vara små öars behov. Det viktigaste är att se till att artikel 174 tillgodoses på bra sätt. Sekretariatet för “Clean energi for EU islands” arbetar för att stötta projekt på öar för att de ska övergå till fossilfri energiförsörjning. SRF har sökt ett projekt för energiomställning. Fyra öar ingår Holmön, Visingsö, Ven och Vinön. Om ansökan beviljas kommer omställningsplaner att upprättas. Det blir en digital utbildning den 29 november. Styrelsen inser att arbetet i arbetsgrupper sker ideellt och därför kanske inte så aktivt. Styrelsen föreslår att kunna projektanställa någon, som kan fokusera på någon fråga i en arbetsgrupp. Styrelsen föreslår att arbetsgrupperna arbetar på, men bestämmer att prioritera en fråga och kan få hjälp med en projektanställd för att driva frågan med aktivt. Prioriteringar i Handlingsplan för  2024 är att försöka få till en Skärgårdsriksdag och en trivselresa under 2024. Förslaget är ett besök till Aspö i Blekinge. SRF kan inte stå för denna resa utan de som vill åka med står för sina egna kostnader. Scientific Network for Island Research (SNIR), som leds av Södertöns högskola i samarbete med SRF och SIKO, höll sin första forskakonferens i oktober 2024 på Holmön. Läs mer.  Nästa konferens bli om ett år på Västkusten. Det finns nu en ny grafisk profil, som kommer att finnas på drive. Nu är det dags att formulera en strategi för 2025-2027. Styrelsen kommer att kontakta medlemsföreningarna för att samla in synpunkter och kommentarer. Årsmötet hålls digitalt 18 februari. Representantskapsmötet 2024 hålls 18 – 20 oktober. En ny arbetsgrupp med Catrin som gruppledare beslutades. Är du intresserad av att vara med anmäl dig till Catrin. Därefter avslutades den formella höststämman. Lotten tackade alla som varit med på Representantskapsmötet och önskade alla en säker och trygg resa hem.

Söndag den 12 november kl 10.00

Frukost

Söndagen inleddes med härligt fullödig frukost innan mötet fortsatte med att Joar digitalt presenterade hur SRF:s drive och digitala plattformar fungerar. Han gick igenom dive, webplats, Facebook, Instagram, LinkedIn och Whatsapp. Joar kommer hålla en utbildning om framför allt google drive senare i november. Därefter följde rapporter från olika arbetsgrupper.

Eva berättade om att många skolor som varit med i nätverket försvunnit och att många skolor läggs ner. Birgitta berättade om rapporten “Skolor i hela landet Balansrapport #10 2023”. Det är en rapportserie som ges ut av “Hela Sverige ska leva”. Rapporten innehåller mycket statistik om skolans utveckling och de konsekvenser som uppstår när skolor läggs ner. Skolor ökar i städer men läggs ner på landsbygden. Man konstaterar också att mindre skolor är mer poplulära, men i hela landet går trenden mot större skolor. Oftast styrs detta av ekonomi. Det finns också diagram och tabeller som illusterar avstånd till olika typer av skolor och lokalisering, liksom kostander för olika typer av skolor och lokalisering.

Anna-Karin berättade om arbetet i gruppen skärgårdsbönder. Man arbetar med att samla yngre personer för bland annat lära sig om olika stödformer. Det finns också en grupp som samlar in information inför den nya programperioden för att se hur olika stöd kan användas på bästa sätt. Man tittar och räknar på skillnad i förutsättningar för odling och djurhållning på olika platser i Sverige och hur stöd kan fördelas på ett rationellt och effektivt sätt. Det framkommer att det finns svårigheter att förmedla dessa skillnader i förutsättningar till EU:s beslutande organ för stöden.

Kjell berättade om fiskegruppen senaste arbete. I gruppen finns representatnet från Småland, Stockholmm, Norrbotten, Blekinge och Västkusten. Pelagiskt fiske finns i huvudsak i Österjörn, fiska viken och södra Bottenhavet. Lekbiomassan av strömming har halvetars sedan 70-talet. Även medelstorleken av stömming har minskat. Gruppen arbetar mot olika myndigheter med remisser och via media. Man bevakar även olika referensgrupper inom EU. En fråga som tagits upp är svårigheten med licenser för binäringsfiske. En regelering behövs så att ett generationsskifte kan ske. En annan är det industriella trålfisket. Man arbetar för att detta ska flyttas till 12 nm utanför kusten och att en paus inför i detta fiske i känsliga områden. Kvoter har sänkts för strömmning och andra arter. Ett projekt som följs är en musselodling vid Hasselö, Dalarö och Kalmar.

Lena och Lena berättade om färjegruppens arbete. De träffar Trafikverket regelbundet.  Gruppen tycker dock att det inte händer så mycket hos Trafikverket. Man har nyligen därför arbetat för att träffa Riksdagens Trafikutskott fö att påtala detta. Enligt EUs fördrag 174 ska man ta särskild hänsyn till utsatta landsbygden, men vem i Sverige ansvarar för att fördraget uppfylls? Trafikverket har som mål att vara klimatneutrala 2045. Det finns inget krav på samråd eller  samhällskostnadsanalyser av sina beslut. Trafikverkets funktionella krav för allmänna färjeleder förljer inte kraven i fördrag 174. Vid mötet med Trafikutskottet fick gruppen klart för sig utskottets ansvarsområde och kunde presentera SRF och vår verksamhet och de förutsättningar så råder på öar i olika delar av landet. Gruppen presenetrade de specifika förhållanden som råder för vissa utvalda färjeleder på olika ställen i landet, bl a Holmön, Vinön, Aspö m fl. För levande skärgård måste det finnas bofasta. Befolkningen åldras och hur kommer det att se ut framöver. Regeringen kommer med en Nationell infrastruktur plan under 2024. Kommer något med om öar utan landförbindelse? Gruppen funderar nu på hur man ska gå vidare.

Olle berättade lite om Hållbarhetgruppens projekt “Hållbar infrastruktur för energi och miljö på öar”. Projektet omfattade ett besökt till Smasö Energiakademi för att lära mer om hur de arbetar och vad de gjort. Det fanns medel för 30 deltagare att delta. Vid resan i våras deltog endast 10 personer, vilket medförde att det fanns medel över. Vi begärde därför förlängning av projekttiden, som beviljades, och kunde genomföra ännu en resa till Samsö i början av oktober. En utförlig beskrivning av vårens resa finns på SRF:s web.

Nille berättade om det projekt som gjorts där en film med honom spelats in. Filmen heter “Nille på Rindsö”. Alla uppmanas att se filmen.

Lördag den 11 november kl 23.00

På kvällen serverade en underbar middag med laxtartar till förrätt och dovhjort till huvudrätt och en efterrätt med chokladkaka och panakotta. Som avslutning genomfördes en tävling där det gällde att att svara på frågor utifrån musik som vägledning/ledtråd. Ett moment var att en lagdeltagare fick lyssna på en låt i hörlurar och skulle på olika sätt, men utan ord, försöka illustrera låten så att lagkamraterna skulle kunna gissa låten.

Lagdeltagare fick lyssna på en låt och försöka illusterar för andra i laget

Lördag 11 november kl 17:00 Efter lunch blev det en rundtur på Hasselö och Sladö med fyrhjulingar. Se bilder.

Start med 4-hjulingar från vandrarhemmet
Vid Drejern
Sjökantens egna kor
Vid Marias gård
Vid bron till Sladö
Sladö naturreservat

Fikapaus följde på rundturen och därefter fick medlemsföreningarna med tre bilder berätta om största utmaningen man har, vad man gärna vill jobba med och vad man är stolt över. På Gräsö har man arbetat med fiskefrågan och sammanställt arbetet i en liten broschyr. Holmön ser färjetrafiken inför vintern som största utmaningen och vill jobba med boendefrågan på ön och är stolt över sina kontakter med Kommunen. På Vinön är stolt över sin butik och restaurang som nu är öppen året runt. Utmaningar för Visingsö är hamnarna, gång och cykelväg till hamnen, befolkningsutvecklingen och huvudman för färjeleden. På Hasselö är den största utmaningen den insamling av sorterade avfallsfraktioner i kommunal regi från 2024 och klart till 2027. Man arbetar nu med FNI i skärgården och fortsätter arbeta med säkerhetsfrågor Första hjälpen larmning HLR brandskydd. Följa bredbandsutbyggnad, stärka besöksnäringen genom ett hållbara förutsättningar för bofasta samt skapa skärgårdstypiska kulturobjekt. SIKOs stora utmaning är att området omfattar 6 kommuner där skärgården är en mindre del av resp kommun. En viktig fråga är skolfrågan där det ser olika ut i olika kommuner. Prioriterade frågor är bl a ökad direkt demokrati med lokalt medbestämmande, bättre samordning av skärgårdsfrågor (länsstyrelse, region och kommuner), bostäder i skärgården, hållbarhet inkl fiske. Man är stolt över de projekt som medlemsföreningarna driver. BSRs stora utmaning är att hålla ihop sin kust och få bättre kontakt med medlemsföreningarna längs kusten. Omfattar 9 kommuner, 2 komunalförbund och en region. Man vill jobba med kommunikationer med färjor och bussar och sprida kunskap om förutsättningar till region och myndigheter och arbeta i SRF:s arbetsgrupper. Man är stolt över att rapportering från möten med Trafikutskottet spritts snabbt till många. Över 12 000 hade nåtts inom 2 veckor via Facebook. På Ven är man stolt över att bo på ön och att man brutit avfolkningstrenden. Skolfrågan är en fråga man arbetar med. Östergötland är på gång med en nystart med skärgårdsfrågor. Det är många öar och lite folk och man har ingen naturlig mötesplats. Flera kommuner berörs och skolfrågan är viktig. Man funderar också kring SOT-punkter. Många öar brukas i jordbruk med bl a bete.  Innan paus före middag hanns också med en digital frågesport.

Vinnande lag blev Roli, betsående av Rosie, Olle och Anette

   Lördag 11 november 12:00

Frukost i vandrahemmets matsal

Morgonen inleddes med frukost på Vandrarhemmet. Mötet hölls i Hasselö Missionshus. Lotten inledde med att hälsa alla välkomna. Maria berättade kort om en arbetsgrupp som hon blivit inbjuden att vara med i. Lottens inledning berörde behovet av att vi syns ute i samhället och att inte bara styrelsen arbetar. Alla kan vara med och bidra till att SRF märks ute i samhället. Malin Ohlsson och Anna Karlin berättade om Skärgårdesrådet i Östergötland och norra Småland som omfattar Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Mönsterås, Oskarshamn och fler kommumer i Östergötlands Region. Allt färre väljer att bo på öar utan landförbindelse och 57% är över 65 år. För 30 år sen bodde ca 630 personer på öar. Idag ökar däremot deltidsboendet. Skärgårdsrådet är ett informellt forum. Syftet är att vara en gemensamkraft. En mängd ideella föreningar igår förutom offentliga företrädare. Man arbetar med revidering av ett utvecklingsprogram för kust och skärgård. 

Malin och Anna berättade om sitt arbete digitalt

Revideringen ligger med fokus på hållbarhetsfrågor, digitalisering och barnperspektiv. Man samlar synpunkter via skärgårdsråd där olika aktörer i skärgården frå lämna synpunkter och man grupperar viktig frågor i olika teman för att se vad som anses vara vktigast att fokusera på. Man har även gått ut med en enkät till besökare och boende. Man fick in 277 svar varav 78% var heltids-/deltisboende. Viktigt som framhölls var lugnet, miljö, hav, skärgård. Behov var bl a bättre förbindelser. Man tittar ochkså på var ansvar lirre. Regionen: sjukvårdm kollektivtrafik, prio av statlig infrastukrur, kommun fysisk planering, skola, omsog, kommunla inftrastruktur. Näringsliv Ideella komerisell service, byggnation sosciala aktiviter. Utvecklingsprogrammet ska förtydliga ägarskap och ansvarsfördelning och bestå av tre delar: Strategi, planeringsunderlag och samverkansavtal. Tanken är att programmet kan antas under hösten 2024. Styrkan är att samlas och prata om skärgården och dess speciella förutsättningar. Man ser dock att rådets mandat är lite otydligt. Frågor som ofta kommer upp är: Fiske, förebygga bränder och olyckor, komersiell och offentlig service. Ett Leaderprojket drivs. Man fuderar på hus man kan samarbeta mer. Ett skärgårdeting i maj 2024. Hur få med de offentliga aktörerna? Därefter fortsatte mötet med ett grupparbete där frågan om vilka våra största utmaningar är och hur vi kan tackla dom. Viktiga frågor som kom upp var kommunikationer, bostäder, vatten/avlopp, näringsliv, öka befolkningen. Vid gruppernas redovisning grupperades frågorna som kom upp enligt SRF:s 8 övergripande mål. Några av frågorna hamnade i SRF:s mål 1.  En del frågor hamnade även inom mål 4 och 5. En viktig aspekt är att naturen och miljön som är en viktig faktor för besöksnäringen och det är viktigt att hitta en balans i nyttjandet av miljön och naturen så att det är hållbart och miljön inte skadas. Under fikapausen berättade Maria om Missionshusets (där mötet hölls) historia. Huset byggdes på 1860-talet och fyllde en viktig funktion i den religiösa verksamheten på Hasselö. MIssionverksamheten var akriv och låg inom Svenska kyrkan men har under senaste årtionden upphört och byggnaden började förfalla, bl a höll taket på att rasa in. Under 2010 gjordes ett försök att rädda byggnaden med olika ekonomiska bidrag och 2013 var byggnaden renoverad. Idag används huset för oika möten. Anna-Karin berättade om den arbetsgrupp som hon sitter med i “Programråd för traditionell kunskap. En viktig fråga de diskuterar är jordbruk och fiske. Innan lunch berättade Lennart om Sladö som är sydligaste delen av Hasselö.

Fredag 10 november kl 23.00

Middag på vandrarhemmet

I mörker anlände vi med båten Bella till Hasselö. Maria och Lina mötte nere på kajen och lotsade oss till våra olika boenden. Transporter skedde med fyrhjulingar. Kl 19 serverades middag i Vandrarhemmet. Det var en smakrik fiskgryta med lax och abborre som kryddats med bl a saffran. Maria berättade lite om Hasselö och Lina om företaget som driver vandrarhemmet och hybridbutiken på ön. Kvällen fortsatten med samvaro där vi andra kunde prata och diskutera livet och dess utmaningar på våra olika skärgårdsområden.

Fredag 10 november kl 15:00

Vy Bus4You

I helgen 2023-11-10–12 är det SRF:s årliga representantskapsmöte. I år håller vi till på Hasselö utanför Västervik. Som vanligt refereras mötet här på SRF webplats i en notis som uppdateras löpande med inlägg i omvänd kronologisk ordning.

Hasselö vandrarhem

Alla deltagare reste på olika sätt från olika ställen i landet. Själv åkte jag bl a flyg och Vy Bus4You med ett litet stopp i Norrköping. Vi kommer att inkvarteras på vandrarhemmet på Hasselö. Sista biten ut till Hasselö blir med båt.